woordwolk

Heiloo Energie (HE) is een vereniging van en voor inwoners van Heiloo met als doelstelling het stimuleren van energiebesparing en de bevordering van gebruik en productie van duurzame energie. Ook worden waar mogelijk andere duurzame ontwikkelingen ondersteund.


De vereniging is opgericht in 2012  door een kleine groep inwoners vanuit de idee om gezamenlijk iets te gaan doen aan de door de mens veroorzaakte klimaatverandering. Vandaag de dag heeft HE al meer dan 400 leden, waarvan een velen een actieve bijdrage leveren aan een van de activiteiten van de vereniging!
De activiteiten van Heiloo Energie (HE) kunnen als volgt worden samengevat:

Wij publiceren regelmatig per e-mail in een nieuwsbulletin over allerlei duurzame ontwikkelingen. Over specifieke activiteiten van Heiloo Energie en andere informatie voor de leden wordt bericht in een digitale nieuwsbrief.

Ook houden wij openbare bijeenkomsten waarop experts voorlichting geven over bijvoorbeeld warmtepompen en isolatie. Nieuwe ontwikkelingen in technieken voor verduurzaming van woningen en wijken en meer algemene onderwerpen met betrekking tot duurzaamheid zoals bijvoorbeeld “smart grid” en mobiliteit kunnen daar ook aan de orde komen.


Samen met de stichting Duurzaam Heiloo organiseert Heiloo Energie een (inloop) Help- en voorlichtingsdesk in winkelcentrum ’t Loo en in de Openbare Bibliotheek.
Voor de openingstijden zie hiervoor Helpdesk

Het bestuur heeft de wensen van Heiloo Energie onder de aandacht gebracht
Hieronder de inleidende tekst:

Duurzaamheid en duurzame energie houdt ons bezig en zal de komende raadsperiode meer van ons gaan vergen, dan de voorgaande jaren. Door de toenemende klimaatverandering, stikstofproblemen en geopolitieke spanningen “kunnen we onze borst natmaken”. We zullen aan de bak moeten, daar is geen ontkomen aan! 

Om ons in de gemeentepolitiek van Heiloo daarop voor te bereiden, pleiten wij voor een veel concretere agenda in het coalitieakkoord, dan de algemene teksten van de voorgaande jaren. U zult snappen, dat wij daar wel ideeën bij hebben. In de bijlage laten we zien wat de ontwikkelingen zijn, waar wij de komende jaren mee te maken hebben (regeren is vooruitzien, zegt men). Onze bijdrage eindigt met concrete ideeën en voorstellen. Aan u allen de uitdaging om nu al voor te sorteren op noodzakelijke acties. De vraag is: wat kunnen wij in Heiloo betekenen om de verduurzaming te versnellen.

Samen kunnen wij dat!
Lees de ingestuurde brief, ook naar de fracties van Heiloo (PDF)

Er wordt veelal voorbijgegaan aan het feit dat de energietransitie zich alleen maar bezig zou moeten houden met de overstap naar een andere energiebron dan gas. Het is veel breder dan dat, Wat te denken van het terugdringen van de CO2 uitstoot ten gevolgen van het verkeer.

Wij onderzoeken of er in Heiloo behoefte bestaat een of meerdere elektrische buurtauto’s te kunnen plaatsen.
Een bijkomend voordeel kan zijn dat door de deelnemers wellicht een “eigen” auto niet meer nodig is.
Meer informatie is te lezen bij de werkgroep Elektrische buurtauto


Wij hebben Energiecoaches die een (gesubsidieerde) energiescan van de woning kunnen uitvoeren en dan rapporteren over de mogelijkheden tot energiebesparing en mogelijke aanschaf van zonnepanelen of zelfs aardgasvrije verwarming.

Daarbij organiseert of ondersteunt HE collectieve inkoopacties van o.a. zonnepanelen. Al bijna 10.000 zonnepanelen zijn via dergelijke acties geplaatst in Heiloo!
Voor een overzicht verwijzen we naar “Laat zien hoe groen Heiloo is”

Voor de eventuele aanschaf van een energiebespaarmeter / apparaat hebben wij een 10-tal apparaten in de uitleen.

Via de bibliotheek is daarvoor beschikbaar:

  • Energie Display, toont het directe elektra en gas verbruik;
  • Ventilatoren voor onder de radiator en/of convector put;
  • Het meten van energieverbruik van een apparaat.
  • Energieverbruiksmeter

Je hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek, uitleentermijn is 1 week per keer
Voor een overzicht verwijzen we naar “Meetapparatuur te leen”

Recent zijn studies uitgevoerd, i.s.m. DuurzaamHeiloo, naar de plaatsing van zonnepanelen op een mogelijke geluidswal langs de A9, de haalbaarheid van een buurtbatterij voor energie opslag en naar het combineren van zonnepanelen met zonnecollectoren voor warmwater (PVT systemen).
Voor een overzicht verwijzen we naar “Presentaties”


Op dit moment ondersteunt Heiloo energie een initiatief in de buurt Oosterzij om daar woningen aardgasvrij te maken. De idee is om dit op termijn verder gefaseerd uit te rollen in andere delen van Heiloo.

Heiloo Energie heeft de deelneming in een windmolen in de Boekelermeer ondersteund met de (door)verkoop van obligaties aan inwoners van Heiloo. Ook onderzoekt Heiloo Energie of er verdere mogelijkheden zijn voor participatie van inwoners aan de lokale productie van zonne-energie en/of windenergie.

Vanuit de werkgroep Zon is het energiecollectief COHESIE (Coöperatie Heiloo Energie Samen In Energie) ontstaan, waarvan de leden van de coöperatie zonnepanelen (op een ander dak) hebben, waarvan de opbrengst verrekend wordt met hun eigen stroomgebruik via een zogenaamde postcoderoos regeling.
Voor een overzicht verwijzen we naar “Cohesie”

Tenslotte zijn we gesprekspartner van o.a. de gemeente en andere organisaties bij het ontwikkelen van plannen voor uitvoering van het Klimaatakkoord.

Daarvoor hebben we een eigen Energiestrategie en Warmtevisie ontwikkeld waarin de ideeën van de vereniging over verduurzaming van energie productie en gebruik zijn samengevat.
Voor een overzicht verwijzen we naar “Ambitienota Warmtetransitie”